MF-0006. Babychev Stanislav Alexandrovich

MF-0006. Babychev Stanislav Alexandrovich

 • Honored Master of IF FCF
 • Judge of highest category IF FCF
 • Black belt, 4 dan
 • Date of expiry 31.12.2023


MF-0033. Rustam A. Kuchkarov

MF-0033. Rustam A. Kuchkarov

 • The Head of the IF FCF Club with special status in Liski, Voronezh region
 • Honored Trainer of IF FCF
 • Grand master of FCF, Black belt, 3 dan
 • Judge International category IF FCF
 • Awarded with the "Medal of Honor" 2nd degree
 • Date of expiry 31.12.2023
 


MF-0383. Rabadanova Olga Israilovna

MF-0383. Rabadanova Olga Israilovna

 • Judge-Secretary of the international category IF FCF
 • Master international class of FCF, black belt, 2 dan
 • Valid thru 31 December 2023
 


MF-0790. Kutepov Alexander Ivanovich

MF-0790. Kutepov Alexander Ivanovich

 • Judge of the Republican category FCF
 • Master of FCF, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2023


MF-0622. Rashidov Ramazan Abdurakhmanovich

MF-0622. Rashidov Ramazan Abdurakhmanovich

 • Judge of the Republican category IF FCF
 • Master of FCF, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2023


КМ-0634. Arakelyan Maxim Rubenovich

КМ-0634. Arakelyan Maxim Rubenovich

 • First Category Judge IF FCF
 • Candidate of Master of FCF
 • Date of expiry 31.12.2023


MF-0680. Pankov Mikhail Alexandrovich

MF-0680. Pankov Mikhail Alexandrovich

 • Judge of the republican category IF FCF
 • Master of FCF, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2023


КМ-0586. Ismailov Kamil Abubakarovich

КМ-0586. Ismailov Kamil Abubakarovich

 • First Category Judge IF FCF
 • Candidate of Master of FCF
 • Date of expiry 31.12.2023


MF-0473. Mutalimov Minatulla Gaydarovich

MF-0473. Mutalimov Minatulla Gaydarovich

 • Master international class of FCF, black belt, 2 dan
 • Judge FCF without category (License No. J-FCF 040)
 • Date of expiry 31.12.2021


MF-0596. Aliyev Dzhambulat Dzhamalyusupovich

MF-0596. Aliyev Dzhambulat Dzhamalyusupovich

 • Master of FCF, black belt, 1 dan
 • Judge FCF without category (License No. J-FCF 042)
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0745. Bahukhadzhiev Zelimkhan Ramzanovich

MF-0745. Bahukhadzhiev Zelimkhan Ramzanovich

 • Grand Master FCF
 • Black belt
 • 3 dan
 • Judge FCF without category (License No. J-FCF 049)
 • Date of expiry 31.12.2023


КМ-0574. Koval Danila Romanovich

КМ-0574. Koval Danila Romanovich

 • Candidate of Master of FCF
 • Judge FCF without category (License No. J-FCF 050)
 • Date of expiry 31.12.2023


MF-0699. Starodumov Yury Vladimirovich

MF-0699. Starodumov Yury Vladimirovich

 • Master international class of FCF
 • Black belt
 • 2 dan
 • Judge FCF without category (License No. J-FCF 051)
 • Date of expiry 31.12.2023


J-FCF 056. Soltanov Gasan Abakarovich

J-FCF 056. Soltanov Gasan Abakarovich

 • Scoreboard judge FCF without category (License No. J-FCF 056)
 • Date of expiry 31.12.2023


J-FCF 058. Chernaya Natalia Alekseevna

J-FCF 058. Chernaya Natalia Alekseevna

 • Secretary FCF without category (License No. J-FCF 058)
 • Date of expiry 31.12.2023


J-FCF 059. Zhikharev Alexander Anatolievich

J-FCF 059. Zhikharev Alexander Anatolievich

 • Judge FCF without category (License No. J-FCF 050)
 • Date of expiry 31.12.2023